Modul 1 – Slovo zakona – holistička primjena sa fokusom na zaštitu žrtava nasilja

137 STUDENTA UPISANO

Modul 1

TRAJANJE: 1,5 mjeseci

NAZIV: ”Slovo zakona – holistička primjena sa fokusom na zaštitu žrtava nasilja”

VODITELJICA: Jasminka Džumhur, Doktorica pravnih nauka, Ombudsmenka za ljudska prava BiH

 

Modul traje jedan i po mjesec i  ima samo jednu cjelinu, podijeljenu na dvije teme. Obje teme su obuhvaćene testom i završnim zadatkom u okviru ovog modula.

1. Opšti pravni okvir za zaštitu i promociju ljudskih prava

    • U okviru ove cjeline potrebno je obraditi Ustav Bosne i Hercegovine, prije svega njegov član II koji uređuje pitanje ljudskih prava i Aneks I, te Aneks VI sa aspekta institucionalnog mehanizma za zaštitu ljudskih prava, te Ustav Federacije BiH i Ustav Republike Srpske u dijelu kojim su utvrđena ljudska prava.
    • Značajani sistemski zakoni koji se mogu koristiti u sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama su: Zakon o zabrani diskrimincije i Zakon o ravnopravnosti spolova.

2. Specifičan pravni okvir za zaštitu žena od nasilja

    • Pravni okvir kojim je uređeno pitanje nasilja nad ženama treba posmatrati u širem smislu, što znači da uključuje nasilje u porodici, ali i trgovinu ženama, silovanje, bludne radnje itd. Stoga, važno je obraditi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH[1], Krivični zakon BiH, Krivični zakon FBiH, Krivični zakon RS i Krivični zakon Brčko Distrikt BiH. Za potrebe ove edukacije fokus će biti na Krivičnom zakonu BiH, Krivičnom zakonu FBiH, Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH.

3. Preveniranje nasilja nad ženama

[1] Ovaj zakon će biti osnova, s tim što je potrebno imati u vidu i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Brčko Distrikta BiH

Nastavni plan modula

No curriculum found !
PRIJAVITE SE ZA KURS
  • 45 Dana
  • 75 MJESTA
vrh

CENTAR ŽENSKIH PRAVA; WEB I HOSTING - WEB MEDIA

X