„Nasilje nad ženama – pristup policije u postupanju, prevenciji i zaštiti“ - Kurs za policijske službenike/ce MUP-a Kantona Sarajevo

Specijalizirani program.
Zaključene prijave – broj polaznika/ca 60.

vrh

CENTAR ŽENSKIH PRAVA; WEB I HOSTING - WEB MEDIA

X