CENTAR ŽENSKIH PRAVA (ranije poznat kao Centar za pravnu pomoć ženama) od 2013. godine organizuje Program učenja na daljinu. Korištenjem Interneta i modernih tehnologija Program omogućava kontinuirano učenje za širu grupu polaznika/ca različitih profesionalnih usmjerenja i obrazovanja, a može biti specijaliziran i usmjeren na uže strukovne grupe. Program je prilagodljiv za različite korisnike i korisnice, bez obzira na dob, mjesto življenja, radni status, invaliditet.

Učenje na daljinu je odličan odabir ako Vam nije praktično da fizički odlazite na seminare, usavršavanja i edukativne radionice, ili želite veću slobodu u izboru vremena za učenje.

Učenjem na daljinu stiče se kvalitetno znanje a evo i kako: informacije dobijate čitanjem, slušanjem ili gledanjem, dok istovremeno izvršavate obavezne testove, zadatke ili eseje. Tako se angažujete tri do četiri puta više nego tokom seminara ili radionice. Zbog toga, za jedan do dva sata dnevno možete napraviti ogroman napredak.

Vaš napredak se redovno provjerava: U okviru svakog modula vrši se nekoliko provjera usvojenih znanja: testovi, zadaci, studije slučaja ili eseji.

Imate kompletnu podršku profesora (voditelja i voditeljica tematskih modula) i aktivnu saradnju sa kolegama/icama.

Vaš rad i napredak se prati, a po završetku učenja na daljinu dodjeljuju se certifikati svima koji uspješno polože sve predviđene ispite.

Prvi kurs pod nazivom “Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova” uspješno je završilo 40 polaznika/ca iz 17 BH gradova – različitih profesija, sa prethodno završenim fakultetskim obrazovanjem iz humanističkih i društvenih nauka.

Drugi kurs pod nazivom Holistički pristup u zaštiti žena žrtava nasilja” dizajniran je specijalno za potrebe obuke policijskih službenika/ca MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. Kurs je sa uspjehom završilo 68 policijskih službenika i službenica. Top 20 policijskih službenika i službenica nakon kursa učestvovalo je na treningu za trenere kako bi bili obučeni da svojim kolegama i kolegicama samostalno prenose stečena znanja.

Trenutno je aktivan kurs “Nasilje nad ženama – pristup policije u postupanju, prevenciji i zaštiti” namijenjen za pripadnike/ce MUP-a Kantona Sarajevo. Na kurs je prijavljeno 60 polaznika i polaznica.

 

vrh

CENTAR ŽENSKIH PRAVA; WEB I HOSTING - WEB MEDIA

X