Modul 3 – Cjelina 1

Ovaj modul razlikuje se od pretkodih po tome što ima jednu cjelinu.

Osnovna tema modula je pravni okvir u BiH u pogledu zaštite žena od nasilja. Unutar modula obrađuju se sljedeće oblasti:

  1. Opšti pravni okvir za zaštitu i promociju ljudskih prava
  2. Specifičan pravni okvir za zaštitu žena od nasilja
  3. Preveniranje nasilja nad ženama

 

I test i zadatak biće otvoreni 2 dana nakon početka Modula. Sami možete odabrati vrijeme kada želite i kojim redom pristupiti ispitima.

Test se sastoji od 15 pitanja sa ponuđenih 2 do 5 odgovora. Tačan je samo jedan. Pored pitanja je broj bodova koji nosi tačan odgovor. Klikom birate odgovor za koji smatrate da je tačan.

Zadatak je studija slučaja na zadanom primjeru prijavljenog nasilja. Vrijeme konsulracija za zadatak je od 7-17.decembra 2017. U tom periodu možete voditeljici Modula 3, Jasminki Džumhur, poslati svoj preliminarni zadatak na uvid. Dobićete komentar na osnovu kojeg možete uraditi korekciju zadatka.

 

LITERATURA (radi lakšeg praćenja skinite listu literature i u PRILOGU):

Obavezna literatura – oznaka  M3L (VIDI PRILOGE):

1) Analitički izvještaj sa nalazima i preporukama za unapređenje legislative i prakse u procesuiranju slučajeva spolnog i rodno zasnovanog nasilja (Čitati: Uvod, str 2 do 5; Naslov 3.1.2 Domaće zakonodavstvo str. 12 do 26)

2) Analiza politika socijalnog uključivanja žena žrtava nasilja u porodici (Čitati: 15 – 18; Str. 24 – 39; Str. 76 – 85)

3) Prava za sve, Brošura: „Odsustvo sistemske zaštite i osiguranje pristupa pravdi“

4) Jasminka Dzumhur, Ombudsmenka za ljudska prava, Saradnja vladinih institucija i organizacija sa ženskim nevladinim organizacijama u cilju implementacije

5) Prava za sve, Vodič za borbu protiv nasilja u porodici: Kako pomoći žrtvama nasilja u porodici – osnovne informacije (2010)

 

Prateća literatura (uz obaveznu; naročito u dijelovima koji govore o nasilju nad ženama i rodno/spolno zasnovanom nasilju) – oznaka M3LP (VIDI PRILOGE) :

Ključni resursi za prevenciju i zaštitu od nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici su:

1. Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH

2. Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istambulska konvencija)

3. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine. FBiH br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11)

4. Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine

5. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH

6. Krivični zakon RS-a (i to njegov član 208. – nasilje u porodici i porodičnoj zajednici) – (Sl. glasnik RS br. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06 i 73/10)

7. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici RS

 

Dodatna literatura – oznaka M3LD (VIDI PRILOGE):

1. Zakon o zabrani diskriminacije BiH (Sl. glasnik BiH br. 59/09)

2. Krivični zakon BIH (Sl. glasnik BiH br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10 i 72/13)

3. Krivični zakon Brčko distrikt BiH (Sl. glasnik BD br. 10/03)

4. Zakon o prekršajima RS (Službeni glasnik RS br. 34/06)

5. Zakon o krivičnom postupku BIH (Sl. glasnik BiH,br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09)

6. Zakon o krivičnom postupku FBIH (Sl.novine FBIH br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10).

7. Zakon o krivičnom postupku RS (Službeni glasnik RS br. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07 i 119)

8. Zakon o krivičnom postupku Brčko Distrikt BiH (Službeni glasnik BD br. 02/10 i 9/13)

9. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH – prečišćeni tekst (Sl. glasnik br. 12/10)

10. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija FBIH (Službene novine FBIH br. 44/98, 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11)

11. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Brčko Distrikt – prečišćeni tekst (Sl. glasnik BD br. 31/11)

12. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija RS (Sl. glasnik RSbr. 12/10)

13. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima BiH (Sl. glasnik BiH, br. 53/09) i izmjene i dopune

14. Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka (Sl. glasnik BiH, br. 3/03, 21/03, 61/04, 55/05)

30. Novembra 2017.
vrh

CENTAR ŽENSKIH PRAVA; WEB I HOSTING - WEB MEDIA

X